Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolorna Sjörövaren och Storken Reviderad 2016-09-30

 

Innehåll:

○ Inledning.

○ Definition av begrepp.

○ Styrdokumenten.

○ Så arbetar vi för att skapa trivsel i våra förskolor, Storken och Sjörövaren.

○ Så medverkar barn och elever i det främjande och förebyggande arbetet.

○ Rutiner för hur diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling utreds, åtgärdas och dokumenteras.

○ Rutiner för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

○ Årlig plan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Inledning

Våra planer omfattar alla, barn/elever och personal. Vi utgår från ett demokratiskt förhållningssätt och enheten arbetar för att vara en trygg och trivsam verksamhet som står för tydliga normer och värderingar. Alla som finns i vår organisation, barn/elev/vuxen, skall känna sig trygga, bemötas och behandlas med respekt. Diskriminering och kränkande behandling motarbetas på ett öppet och medvetet sätt.

Föräldrar/vårdnadshavare ska, av ansvarig lärare, informeras om våra planer under hösteller vårterminens föräldramöte. Information och diskussion om planerna sker med all personal inför varje läsårsstart. Information till nyanställda och vikarier sker under läsåret. Planerna följs upp, utvärderas och revideras vid behov en gång per år. Planerna finns längst ner i dokumentet.

 

Definition av begrepp

 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl

som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder,

sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter

det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det

huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) eller personalen som kan göra sig skyldig

till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk mening.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband

med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling avser ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas

mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan

utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet.

Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal,

ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att

frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller

vara systematiska och återkommande.

Likabehandling avser att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dok inte att alla barn och elever ska behandlas lika.

Styrdokumenten

Dessa dokument ligger som grund för vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling:

Arbetsmiljölagen:

Arbetsmiljölagen gäller både personalens och elevernas arbetsmiljö. Elever i förskoleklass och grundskola jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska omfatta såväl fysiska, psykologiska som sociala förhållanden. Särskilda allmänna råd om kränkande särbehandling i arbetslivet finns i (AFS 1993:17).

FN:s Barnkonvention:

Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. I artikel 19 klargörs att staten har en skyldighet att skydda barn mot alla former fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och andra former av skada och vanvård som kan förekomma. I artikel 36 skall barnet skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Skollagen (2010:800)

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (kap.1, §5). Vi använder också 6:e kapitlet som handlar om åtgärder mot kränkande behandling (kap.6, §1-12).

Diskrimineringslagen (2008:567)

1:a kapitlet. Inledande bestämmelser om lagens ändamål (kap.1, §1, §4).

2:a kapitlet. Förbud mot diskriminering och repressalier (kap2, §5-7).

3:e kapitlet. Aktiva åtgärder (kap.3, §14-16).

4:e kapitlet. Tillsyn (kap.4, §4-5)

Skolförordning (2006:1083)

Om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (§1-2)

Läroplanen, Lpfö 98:

I läroplanen för förskola, Lpfö98, reviderad 2010 står det under värdegrund och uppdrag att: ” Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.” Under förståelse och medmänsklighet står det: ” Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.”.

Så arbetar vi för att skapa trivsel i våra förskolor Storken och Sjörövaren:

Förhållningssätt/arbetssätt

Genom vårt förhållningssätt och arbetssätt synliggör vi allas lika värde och arbetar aktivt med att lyfta och visa eleverna varandras duglighet. Alla oavsett kön, handikapp och etnisk bakgrund har lika värde. Vårt dagliga arbete vilar på de demokratiska värdena där samhörighet, solidaritet, delaktighet och inflytande är centrala begrepp. Vi ser mångfald som en tillgång och motverkar aktivt alla former av trakasserier och annan kränkande behandling.

Verksamhet

Eleverna skall uppleva vår verksamhet som meningsfull och intressant. Förskolan är oftast den första grupp, utanför familj och släkt, som eleverna blir en del av och vi lägger stor vikt vid att alla får en positiv upplevelse av gemenskap och samarbete. Elevernas delaktighet och inflytande är av stor vikt. Vår verksamhet utgår ifrån elevernas intresse. I största möjliga mån låter vi eleverna ha inflytande över de aktiviteter och tema de skall arbeta med.

Uppföljning

De vuxna observerar och följer kontinuerligt de olika individernas och gruppens sociala utveckling. Vid behov dokumenteras och upprättas en handlingsplan. Under utvecklingssamtal och andra mötesformer inbjuds föräldrar till delaktighet kring dessa och andra frågor som rör deras barns och hela barngruppens utveckling.

De vuxna

Vuxna på förskolan har en viktig roll som förebilder och samarbete skall präglas av de demokratiska värdena. Alla har ansvar för varandras arbetsmiljö och skolledningen tar tydligt och konsekvent ställning mot alla former av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Arbetsmiljö följs upp genom kontinuerliga samtal, medarbetarenkäter samt i enhetens samverkan.

Värderingar för vuxna och barn som präglar verksamheterna på förskolan Sjörövaren och Storken.

* vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade,

* vi godtar ingen som helst mobbning eller annan kränkande behandling,

* vi visar ett tydligt och respektfullt beteende mot varandra och våra besökare,

* vi har positiva förväntningar på elever och vuxna,

* vi uppmuntrar varandra,

* vi ger varandra ”feed-back”,

* vi lyssnar aktivt på varandra,

* vi medverkar till att kommunikationen mellan oss på förskolan är rak och öppen.

Kärdalsskolan med fritidshem och fritidsgård arbetar

på följande sätt för att skapa trivsel:

Så här arbetar personalen:

* vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.

* vi godtar ingen som helst mobbning.

* vi visar ett respektfullt beteende mot elever, varandra och våra besökare.

* vi ska vara positiva förebilder och medvetet uppmuntra bra beteende.

* vi behandlar alla på ett likvärdigt sätt.

* vi har positiva förväntningar på elever och vuxna.

* vi uppmuntrar och ger varandra feed-back.

* vi lyssnar aktivt på elever och vuxna.

Så här vill vi att elever på Kärrdalsskolan ska vara mot varandra:

* alla får vara med.

* vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.

* vi får säga vad vi tycker.

* vi får tänka vad vi vill, men inte säga vad som helst.

* vi retar inte varandra.

* vi ljuger inte.

* vi säger förlåt, om vi gjort något dumt.

* vi tänker på vårt språk.

* vi har roligt tillsammans.

* vi tröstar varandra om någon är ledsen.

* vi tar ansvar för det vi gör.

* vi städar upp efter oss.

* vi är bra kompisar.

Jag som förälder bidrar med:

* att jag respekterar skolans värdegrund och ordningsregler.

* att jag diskuterar detta hemma med mitt barn.

* att jag läser information från skolan tillsammans med mitt barn.

* att jag tar del av skolarbetet och gemensamt med personalen löser eventuella problem.

* att jag är en god förebild.

* att jag agerar om jag ser eller hör något som står i strid mot skolans värdegrund.

* att jag uppmuntrar mitt barn och stöttar med hemuppgifterna.

* att jag kommer på besök i skolan.

Så medverkar barn och elever i det främjande och förebyggande arbetet

Eleverna deltar i en kartläggning varje termin som ligger till grund för de insatser vi gör i vårt främjande och förebyggande arbete. Eleverna deltar i samtal och diskussioner kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer under skoldagen. Det sker regelbundet varje vecka. Vi använder en metod för arbete mot mobbning och kränkningar som utarbetats av Dan Olweus.

Rutiner för hur diskriminering trakasserier eller kränkande behandling utreds åtgärdas och dokumenteras.

För förskoleelever

Dokumentation sker kontinuerligt av avdelningspersonal vid kränkningar. Vid avdelningskonferenser samtalar vi om uppkomna händelser och eventuella insatser. Om kränkningar fortsätter trots vidtagna åtgärder, skall handlingsplan upprättas. Rektor informeras alltid om mobbning eller kränkande behandling förekommer.

För skolelever

Klasslärarna är ansvariga för att utreda anmälningar om kränkningar och misstänkt mobbning. De ansvarar även för samtal och dokumentation som blir följden av anmälningar.

Vi har en grupp som vi kallar Olweus-gruppen som stöttar klasslärarna i deras arbete med kränkningar och mobbning.

Exempel på hur utredningar går till:

Intervjuer görs med andra elever som kan veta något om vad som händer.

Samtal med vårdnadshavaren till den som är utsatt. Kan vara flera.

Samtal med vuxna i skolan.

Samtal med den som är utsatt.

Klassläraren tar efter utredning beslut om anmälan ska betraktas som mobbning eller

annan konflikt/kränkning.

Vid mobbning följer vi följande rutiner:

1. Vi ger stöd och hjälp till de/den kränkta genom att förklara vad som kommer att hända.

2. De/den som mobbat hämtas till samtal en och en. Det sker vid samma tidpunkt

3. Vi är alltid två vuxna närvarande vid samtalet . En dokumenterar. Oftast är det klassläraren. 4. Vi talar om att vi känner till vad som hänt. Vi ger konkreta besked. Den/de som mobbat får bekräfta att uppgifterna stämmer.

5. Vi förklarar att skolan inte accepterar mobbning och att den genast måste upphöra. Vi låter de/den som mobbat få föreslå hur kränkningarna skall sluta.

6. Vi gör klart att uppföljande samtal kommer att hållas efter en vecka, efter en månad och efter en termin.

7. Vårdnadshavare till de inblandade eleverna kontaktas direkt efter mobbingsamtalen.

Rutiner för att anmäla diskriminering trakasserier och

kränkande behandling.

För barn och elever:

Vad ska du göra om du känner dig illa behandlad?

1. Du måste berätta för någon. Det är svårt att få hjälp om ingen vet!

2. Du ska aldrig ge upp. Om du märker att du inte blir förstådd eller trodd ska du berätta

för någon annan. Det känns tydligt när man blir förstådd och tagen på allvar.

Det finns många i förskolan/skolan som har till uppgift att hjälpa dig om du har det

besvärligt!

Vem ska du vända dig till om du känner dig illa behandlad?

* Mamma, pappa och/eller någon vuxen i förskolan eller i skolan.

* Tag gärna kontakt direkt med din klasslärare.

* Skolsköterskan

* Rektor eller biträdande rektor.

* En kamrat.

* BEO (Barn och elevskyddsombudsmannen) tel.08-52733200 kl.10.00-12.00 e-post; beo@skolverket.se , BRIS (Barnens rätt i samhället) tel.0200-230230

Vad ska du göra om en kamrat blir illa behandlad?

1. Berätta för någon vuxen på förskolan/skolan eller hemma.

2. Följa med kamraten till någon vuxen och berätta hur det är.

3. Du som är elev på Kärrdalsskolan ta gärna kontakt med rektor eller biträdande rektor.

4. Reagera på orättvisor som kamraten blir utsatt för.

5 . Själv vara en bra kamrat!

För vårdnadshavare:

Vi i förskolan/skolan vill att ni talar om för ert barn att ni ser allvarligt på diskriminering och annan kränkande behandling och ni inte accepterar ett sådant beteende. Vår övertygelse och erfarenhet är att när hem och förskola/skola tillsammans tar avstånd från detta känner sig barnet tryggt och vet vad som gäller. Vårdnadshavare känner sina barn bäst och kan vara lyhörd på alla signaler om hur barnet trivs i förskolan/skolan och med kamrater. Vi ber er också vara lyhörda för hur ert barn och kamraterna talar om andra barn. Om ni som vårdnadshavare misstänker att något inte står rätt till i barnens relationer till varandra eller till vuxna kontaktar ni snarast förskolan/skolan. Det är kanske just er information som kan stoppa ett negativt beteende.

Är du orolig för att ditt barn blir kränkt?

Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir kränkt: Ovilja att gå till förskolan/skolan, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i förskolan/skolan, verkar inte ha kamrater, kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder, har blåmärken, verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även bero på andra saker, men de motiverar att du tar kontakt med förskolan/skolan för att få hjälp. Du kan också göra en del för att hjälpa ditt barn: Lär barnet att säga ifrån klart och tydligt och betona att det inte är ditt barn det är fel på – det är andra som uppför sig illa.

Är du orolig för att ditt barn kränker andra?

Det är svårt att ta till sig att det egna barnet kränker andra barn eller vuxna. Men om det är så, måste du göra något åt det. Det är viktigt både för den som är utsatt och för ditt eget barn. Det kan finnas många orsaker till att barn kränker andra, men oavsett  orsaken måste du göra något åt detta. Gör helt klart för barnet att du inte accepterar kränkningar och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Ta kontakt med förskolan/skolan för att få hjälp med problemet.

Lämpliga kontaktpersoner:

Ann Grundqvist Grybb, biträdande rektor för förskolorna Storken och Sjörövaren.

Tel: 08 579 229 54

Magnus Martinsson rektor. Tel: 08 579 229 52.


Årlig plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling:

1

2

3