Förskolans värdegrund

Vår kunskapssyn

Genom socialt samspel och möjligheter att på ett lekfullt och lustfyllt sätt utforska och skaffa egna erfarenheter anser vi att förskolebarnen erövrar ny kunskap. Vår främsta metod är leken, såväl den ”fria” som den vuxenstyrda. De vuxna är goda förebilder och har till uppgift att stimulera och väcka barnens nyfikenhet. På förskolan vilar en tillåtande atmosfär där vi försöker ta tillvara på allas olika kompetenser. En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att stödja barnen till en positiv identitetsbild.Vår underbara närmiljö erbjuder oss möjligheter till vistelse i/vid såväl skog som sjö. De yngsta barnen har mycket att utforska på förskolan och på vår förskolegård. De äldre barnen har större behov av att få lämna förskolans trygga miljö och utforska vår närmiljö.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö98, och de kommunala riktlinjerna. För att inte stagnera sätter vi varje läsår nya utvecklingsmål. Dessa mål utvärderas vid läsårets slut när vi skriver en kvalitetsredovisning.

Trygghet

Att våra inskrivna barn känner sig trygga och har tillit till oss vuxna är enligt oss den viktigaste grundförutsättningen för att möjliggöra lärandet. Trygghet skapar vi genom att vara aktivt närvarande och bemöta såväl det individuella som barngruppens behov. Vi är lyhörda, observanta och uppmuntrar barnen till ett empatiskt beteende. Våra rutiner skapar trygghet genom att de är kontinuerligt återkommande. Våra regler är enkla och begripliga för barnen.

Vår pedagogiskamiljö!

Vi strävar efter att vår miljö ska vara stimulerande, tillåtande och inspirerande. Den ska erbjuda möjligheter att få undersöka, utforska och stimulera barns fria val. Den pedagogiska miljön är föränderlig och materialet anpassas efter den aktuella barngruppens behov, intresse och utveckling. Barnen skall uppfatta sin vistelse på förskolan som lustfylld. Tillsammans har vi roligt ihop. Musik, sång, rörelse, fantasi och skratt är viktiga ingredienser i vår vardag. Vi arbetar aktivt för att alla barn ska utveckla en god självbild och tillit till sina egna förmågor. Vårt mål är barn med gott självförtroende och självtillit som respekterar och visar förståelse för andra människors behov, olikheter och intressen.

På förskolan Sjörövaren är ingen dag den andra lik!

Vi erbjuder ditt/dina barn en lärorik och varierande vistelse som präglas av social samvaro.