Kvalitetssäkring

Plan för utvärdering för att säkra kvaliteten på förskolorna Sjörövaren och Storken läsåret 2015/2016

 • Mötesprotokoll för enskilda medarbetare/arbetslag, rapporteras varje månad till biträdande rektor
 • Personalkonferenser
 • Studiedagar
 • Uppföljningssamtal efter inskolningar
 • Utvecklande samtal höst och vår
 • 5-åringar utvärderar varje termin
 • Föräldramöten en gång per termin
 • Föräldraforum en gång per termin
 • Pilenenkäten (föräldraenkät)utvärderas varje vår
 • TRAS (Tidig Registrering Av Språkutvecklingen)  genomförs varje vår och höst
 • Planer mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas varje månad
 • Uppföljningssamtal med all personal utifrån de mål verksamheten har, utifrån de mål som är satta i medarbetarsamtal och i den lokala arbetsplanen.